RPHS Law

Kushtrim Palushi
Partner Menaxhues

Kushtrim Palushi është partner në RPHS Law, me përvojë profesionale më shumë se 10 vite.

Puna e tij është e fokusuar në këshillimin e klientëve ndërkombëtarë, në fushat e së drejtës korporative, tregtare dhe të konkurrencës, në çështjet administrative dhe rregullatore, duke u fokusuar në M&As, energji, privatizime, shëndetësi dhe farmaceutikë, telekomunikacionin, mbrojtje të konsumatorëve, etj.

Përveç kësaj, Kushtrimi asiston rregullisht korporatat vendore dhe ndërkombëtare në rastet gjyqësore dhe në arbitrazh. Kushtrimi ka përvojë të gjerë në ligjin kundër korrupsionit, kontestet e punës dhe mbrojtjen e të dhënave.

Education

Bachelor, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik (2011) Master, Unversiteti i Notre Dame, Fakulteti Juridik (2013)