RPHS Law

Mentor Hajdaraj
Partner

Mentor Hajdardaj është partner në RPHS Law, me përvojë profesionale më shumë se 17 vite. Mentor është i specializuar në kontrata dhe çështje tregtare, mbrojtja e të dhënave, paluajtshmëri dhe infrastrukturë, me fokus në të drejtën bankare, financiare dhe të sigurimeve. Mentori këshillon klientët vendor dhe ndërkombëtarë në transaksione të mëdha dhe komplekse, duke ofruar këshillim ligjor në të gjitha aspektet e sektorit bankar, financiar dhe të sigurimit, duke përfshirë financimin e projekteve, NPLs, dhe procedura të falimentimin dhe ristrukturimit.

Mentori është Arbitër në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, dhe ndërmjetësues i licencuar, duke shërbyer në shumë raste të arbitrazhit dhe ndërmjetësimit vendor dhe ndërkombëtar.

Education

Bachelor, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik (2006) Master, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik (2012) në të drejtën komerciale dhe kontraktore