RPHS Law

Regulation of the prices of pharmaceutical products in Kosovo

RPHS Law

Ministry of Health of the Republic of Kosovo (MoH) today has published the Prices of Pharmaceutical Products for sale in the Kosovo market, this as part of a major reform of pharmaceutical sector foreseen under Administrative Instruction 02/2019.

This publications sets and fixes: A) the maximum purchase price (price ceiling) for medicinal products on the List of Essential Medicines, B) the fixed price for reimbursement by the Health Insurance Fund, and C) the wholesale and retail fixed price of medicinal products which are sold through entities licensed for Wholesale and Retail Distribution of Medicinal Products in the Republic of Kosovo.

There is a deadline of Eight (8) days for submitting a Request for Review of the published prices, which should be filed with the Medical Product Pricing Committee.

https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2019/07/Udhezim-Administrativ-02-2019-P%C3%ABr-rregullimin-e-%C3%A7mimit-te-barnave.pdf

Rregullimi i çmimeve të produkteve farmaceutike në Kosovë

Ministra e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës (MSH) sot ka bërë publikimin e Çmimeve të Produkteve Farmeceutike për shitje në tregun e Kosovës, kjo si pjesë e reformës së sektorit farmaceutik parashikuar me Udhëzimin Administrativ 02/2019.

Përmes këtij publikimi përcaktohet: A) çmimin maksimal të blerjes (tavani i çmimit) për produkte medicinale në Listën e Barnave Esenciale përmes tenderëve publik, B) çmimin fiks për reimbursim nga Fondi për Sigurim Shëndetësor, dhe C) çmimin fiks për shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve medicinale që shiten përmes subjekteve të Licencuara për Qarkullim me Shumicë dhe Pakicë të Produkteve medicinale në Republikën e Kosovës.

Prej datës së publikimit fillon të rrjedhë afati prej tetë (8) ditëve për të paraqitur kërkesë për Rishqyrtim pranë Komisionit për Çmimet e Produkteve Medicinale, kjo në përputhje me Udhëzimin Administrativ 02/2019.

https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2019/07/Udhezim-Administrativ-02-2019-P%C3%ABr-rregullimin-e-%C3%A7mimit-te-barnave.pdf