RPHS Law

Klit Shala
Bashkëpuntor i Lartë Menaxhues

Klit Shala është një profesionist ligjor i përkushtuar me ekspertizë në të drejtën e korporatave dhe komerciale, rregullativën financiare dhe menaxhimin e financave publike. Kliti ka demonstruar një sfond të lartë akademik dhe një përvojë me ndikim në qeveri dhe në sektorin privat duke qenë një kontribues i vlefshëm në çështjet ligjore të Kosovës.

Para se t’i bashkohej RPHS Law, Kliti ka këshilluar dhe ka qenë i përfshirë në iniciativa të shumta ligjore dhe politikëbërëse me Ministrinë e Financave, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Fondin e Sigurimeve Shëndetësore të Kosovës.

Education

JBachelor, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik (2017) Master, në të drejtën e korporatave dhe komerciale, Queen Mary University of London (2019)