RPHS Law

Shërbimet

E Drejta Bankare dhe Financiare

Institucionet financiare janë duke u ekspozuar ndaj dy tendencave kryesore aktuale, së pari transformimi dixhital dhe së dyti ngritja e institucioneve fintech në treg.

RPHS Law u ofron bankave, institucioneve mikro financiare dhe jofinanciare, siguruesve, huadhënësve dhe huamarrësve shërbime ligjore në lidhje me kreditë, huadhëniet në baza ditore, dhe për transaksionet e siguruara të huadhënies, sigurimit dhe produkte të tjera financiare. Ekipi ynë i avokatëve kombinon njohuri të gjera të kornizës ligjore të Kosovës që rregullon institucionet financiare, me linjë me trendet e tregut dhe zhvillimeve rregullatore. Praktikat tona në lidhje me Bankat dhe Financat mbulojnë një gamë të gjerë fushash, duke përfshirë: rregulloret bankare dhe pajtueshmërinë; transaksione financimi; ristrukturimi financiar dhe falimentimi; auditimet rregullatore dhe zbatimn; fintech dhe teknologjitë në zhvillim në sektorin bankar.

E Drejta Komerciale dhe Korporative

Një nga çështjet kryesore aktuale që i ndihmon kompanitë të jenë funksionale janë qëndrueshmëria dhe qeverisja e mirë. Raportimi për çështje të ndryshme dhe një strukturë e qartë qeverisjeje që përcakton detyrat dhe përgjegjësitë është duke u pikasur shumë nga kompanitë, nën presionin e investitorëve të mundshëm që duan që kompani të tilla të promovojnë qëndrueshmëri. RPHS Law ofron këshilla dhe shërbime të plota ligjore për korporatat. Praktika jonë e në fushën komerciale dhe korporative mbulon një gamë të gjerë fushash, duke përfshirë: Bashkimet dhe Blerjet: Ne ofrojmë këshilla strategjike dhe përfaqësim në të gjitha aspektet e bashkimeve, blerjeve dhe ndërmarrjeve të përbashkëta. Ekipi ynë ndihmon klientët në negocimin dhe strukturimin e transaksioneve, kryerjen e verifikimeve të duhura (due diligence), hartimin dhe rishikimin e marrëveshjeve dhe navigimin e pajtueshmërisë me legjislacionin. Qeverisja Korporative: Ne këshillojmë aksionarët, bordet e drejtorëve dhe drejtorët ekzekutiv, për çështjet e qeverisjes korporative, duke siguruar pajtueshmëri me kërkesat ligjore dhe rregullative. Ne i ndihmojmë klientët të krijojnë korniza të qëndrueshme të qeverisjes, të zhvillojnë politika të brendshme dhe të adresojnë çështje që lidhen me detyrat fiduciare dhe të drejtat e aksionarëve.

 

Pajtueshmëria Rregullative

Në RPHS Law, ne jemi të përkushtuar t’i ndihmojmë klientët tanë të orientohen në fushën komplekse dhe gjithnjë në ndryshim të pajtueshmërisë rregullative. Avokatët tanë kanë njohuri dhe përvojë të gjatë në industri të ndryshme të rregulluara, si në fushat e shëndëtësisë dhe farmaceutikës, financave, energjisë dhe të tjera.

Praktika jonë në Pajtueshmërinë Rregullative ofron mbështetje gjithëpërfshirëse, duke ofruar udhëzime jo vetëm në periudha sfiduese, por më e rëndësishmja, në zhvillimin e strategjive proaktive që parashikojnë dhe menaxhojnë rrezikun, lehtësojnë pajtueshmërinë dhe nxisin suksesin e biznesit. Praktikat tona të Pajtueshmërisë Rregullatore mbulojnë zhvillimin dhe menaxhimin e planit të pajtueshmërisë – ne ndihmojmë në krijimin e planeve të pajtueshmërisë që përfshijnë zhvillimin e politikave, vlerësimet e rrezikut, trajnimin dhe monitorimin e vazhdueshëm; auditimin dhe mbështetjën në zbatim; lejet dhe pëlqimet rregullative; privatësia dhe mbrojtja e të dhënave; mbështetje për bashkimet dhe blerjet e kompanive.

E Drejta e Konkurrencës

Në RPHS Law, ne besojmë se konkurrenca e shëndetshme është shtylla bazë e inovacionit dhe rritjes ekonomike. Praktika jonë nga Ligji i Konkurrencës është krijuar për të ndihmuar klientët të operojnë me sukses brenda kufijve të ligjit dhe rregullave të konkurrencës në Kosovë.

Praktika jonë nga Ligji i Konkurrencës ofron një gamë të plotë shërbimesh që mbulojnë spektrin e plotë të çështjeve të Ligjit të Konkurrencës, duke përfshirë: miratimin e përqëndrimit – ne udhëzojmë klientët përmes procesit të shqyrtimit të përqëndrimit, nga analiza fillestare dhe strategjia përmes ndërveprimeve me Autoritetin Kosovar të Konkurrencës; tregu dhe hetime të tjera të konkurrencës – ne ndihmojmë në përgjigjen ndaj studimeve dhe hetimeve të tregut dhe këshillojmë mbi strategjitë lidhur me këto rezultate.

E Drejta e Punës

Praktikat e RPHS Law janë të përqendruara në ofrimin e shërbimeve dhe përfaqësim profesional ligjor në një gamë të gjerë të çështjeve nga ligji i punës. Ne jemi të specializuar në fusha të ndryshme të ligjit të punës, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, hartimin e politikave dhe rregulloreve të punësimit, përfaqësimin ligjor në ndërprerje të marrëdhënies së punës dhe mosmarrëveshjet e tjera nga marrëdhëniet e punës.
Ekipi ynë trajton gjithashtu rastet që lidhen me mbrojtjen e sinjalizuesve. Në RPHS Law, ne e kuptojmë ndjeshmërinë dhe natyrën kritike të marrëdhënieve të punës brenda kompanive dhe organizatave. Ky kuptim është themeli i qasjes sonë për ofrimin e shërbimeve që nxisin efikasitetin dhe pajtueshmërinë në vendin e punës. Ne jemi të specializuar në hartimin dhe rishikimin e proceseve të brendshme të BNj (HR), kontratave të punës, rregulloreve, njoftimeve, vendimeve dhe dokumenteve të tjera ligjore të nevojshme për të siguruar pajtueshmërinë me ligjin e punës të aplikueshëm në Kosovë. Ne ofrojmë këshilla dhe ndihmë praktike për shoqëritë tregtare në baza ditore. Ne synojmë të parashikojmë problemet e mundshme dhe të veprojmë në mënyrë proaktive për të adresuar çështje të tilla si, pushimet e punëtorve, masat disiplinore, ndërprerja e kontratës dhe punë të tjera ligjore. Kjo qasje siguron që ne jo vetëm t’i përgjigjemi çështjeve kur ato lindin, por gjithashtu të ndërmarrim hapa për t’i parandaluar ato, duke evituar lëshimet e mundshme dhe duke nxitur një mjedis pune pozitiv. Për më tepër, ne ndihmojmë në draftimin e kontratave të punës që janë të përshtatura specifikave të pozitës së punonjësve dhe nevojave të klientëve tanë. Këto kontrata draftohen me përpikëri për të garantuar ruajtjen e konfidencialitetit, mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe përcaktimin e qartë të detyrave dhe përgjegjësive.

E Drejta Tatimore

Orientimi në dinamikën dhe reformat e vazhdueshme të ligjit tatimor në Kosovë mund të jetë sfidues. RPHS Law ndihmon klientët e saj në këtë fushë komplekse, duke ofruar këshilla ligjore dhe përfaqësim ligjor. Shërbimet tona përfshijnë ofrimin e këshillave ligjore të thelluara dhe mbështetje të dedikuar për të gjitha çështjet që lidhen me taksat që kompania juaj mund të hasë në Kosovë. Udhëzimet tona të ekspertëve përfshijnë të gjitha fushat e ligjit tatimor të zbatueshëm për bizneset, duke përfshirë, por pa u kufizuar në individë, të korporatave, TVSH-në, taksat mbi pronën etj.

Për më tepër, duke integruar ekspertizën, si në ligjin e korporatave ashtu edhe në atë të tatimeve, RPHS Law ndihmon klientët në draftimin e kontratave me zgjedhje efikase tatimore. Këto kontrata shërbejnë për një gamë të gjerë nevojash dhe sipërmarrjesh biznesi, duke përfshirë bashkimet dhe blerjet, investimet dhe huatë ndërmjet kompanive. Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë sigurimit të pajtueshmërisë me rregullat e transferimit të çmimeve, duke optimizuar më tej operacionet financiare.

E Drejta e Pronësisë Industriale

RPHS Law ofron shërbime ligjore kualitative në fushën e të drejtave nga pronësia industriale. Ne jemi të përkushtuar për të përkrahur krijuesit, novatorët dhe bizneset përmes fushës komplekse të ligjit të PI, duke nxitur një mjedis ku kreativiteti dhe krijimtaria janë të mbrojtura.

Praktikat tona përfshijnë të gjitha fushat e pronësisë industriale, duke përfshirë markat tregtare, të drejtat e autorit, patentat, sekretet tregtare dhe çështjet gjyqësore nga PI. Përtej regjistrimit, RPHS Law është e përkushtuar në mbrojtjen e aseteve intelektuale të klientëve tanë. Ne ndihmojmë në hartimin e marrëveshjeve të konfidencialitetit, duke mbrojtur të dhënat e ndjeshme nga ekspozimi i panevojshëm. Ne gjithashtu kemi përvojë të gjerë në draftimin e marrëveshjeve të licencimit që optimizojnë shfrytëzimin komercial të pronës industriale të klientëve. Përveç kësaj, ne trajtojmë mosmarrëveshjet që lindin nga shkeljet e markave tregtare, shkeljet e patentave dhe konfliktet e tjera nga PI. Ne jo vetëm që sigurojmë pajtueshmërinë me ligjin, por gjithashtu asistojmë për zbatimin e të gjitha të drejtave të pronësisë industriale, duke ndihmuar klientët tanë të mbrojnë asetet e tyre dixhitale krijuese.

E Drejta për Mbrojtjen e të Dhënave

Në botën e sotme dixhitale, mbrojtja e të dhënave është më kritike se kurrë. Në RPHS Law, ne e kuptojmë se menaxhimi i të dhënave në mënyrë të përgjegjëshme është një domosdoshmëri ligjore dhe një imperativë strategjike për bizneset në të gjithë sektorët. Praktika jonë e Mbrojtjes së të Dhënave ofron shërbime për të ndihmuar klientët të menaxhojnë detyrimet dhe rreziqet e tyre për mbrojtjen e të dhënave, të tilla si: pajtueshmëria – ne i ndihmojmë klientët në arritjen dhe ruajtjen e pajtueshmërisë me ligjet për mbrojtjen e të dhënave siç është Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Kosovës dhe Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR); reagimi ndaj shkeljes së të dhënave; Vlerësimet e Ndikimit në Privatësinë e të Dhënave (DPIA); politikat dhe procedurat e privatësisë – ne i ndihmojmë klientët të zhvillojnë dhe përditësojnë politikat dhe procedurat e tyre të privatësisë për t’u përshtatur me kërkesat më të fundit ligjore dhe praktikat më të mira; trajnime – ne ofrojmë programe trajnimi të përshtatura për të rritur ndërgjegjësimin dhe pajtueshmërinë për mbrojtjen e të dhënave në të gjitha nivelet e një kompanie; hetimet gjyqësore dhe rregullatore – ne përfaqësojmë klientët që përballen me çështje gjyqësore ose hetime në lidhje me çështjet e mbrojtjes së të dhënave.

E Drejta e Pasurive të Paluajtshme

RPHS Law ka praktikë dhe përvojë ligjore që ofron shërbime gjithëpërfshirëse në të gjitha aspektet e dispozitave ligjore mbi paluajtshmëritë. Praktika jonë mbulon një spektër të gjerë transaksionesh dhe mosmarrëveshjesh me pasuritë e paluajtshme, duke përfshirë blerjet dhe shitjet e pronave komerciale dhe banesore, dhënien me qira, ligjin e ndërtimit, financimin e pasurive të paluajtshme, mosmarrëveshjet qiradhënës-qiramarrës dhe çështjet e tatimit mbi pronën.

Përtej mbështetjes në transaksione, ne kemi një histori të dëshmuar në përfaqësimin e suksesshëm të klientëve në të gjitha fazat e proceseve gjyqësore në lidhje me pronat e paluajtshme përpara gjykatave dhe mekanizmave të tjerë. Përveç kësaj, praktikat tona fokusohen gjithashtu në implikimet tatimore dhe opsionet e financimit që lidhen me blerjet e pasurive të paluajtshme. Ne punojmë afër klientëve tanë për të kuptuar mundësitë e tyre financiare, duke na mundësuar që të këshillojmë mbi strategjitë më efikase tatimore dhe financiarisht të shëndosha për blerjen e pasurive të paluajtshme. Ekipi ynë është i përkushtuar për të siguruar që klientët janë plotësisht të vetëdijshëm për aranzhimet e tyre financiare dhe detyrimet e mundshme tatimore që lidhen me sipërmarrjet e tyre të pasurive të paluajtshme. Në RPHS Law, ne kuptojmë se zhvillimet e të drejtave mbi pasuritë e paluajtshme ndikohet nga një sërë faktorësh të jashtëm, si ndikimet mjedisore, procedurat e transformimit të tokës dhe mosmarrëveshjet e mundshme. Ne ofrojmë këshilla adekuate për këto çështje, duke ndihmuar klientët të kuptojnë detyrimet dhe të drejtat e tyre dhe të këshillohen për çdo pengesë eventuale.

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

Praktikat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në RPHS Law, fokusohet në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në një gamë të gjerë sektorësh. Ne asistojmë në negociata, ndërmjetësim, arbitrazh dhe procese gjyqësore, duke u ofruar klientëve tanë zgjidhje efektive dhe të përshtatura për mosmarrëveshjet ligjore komplekse. Ne ofrojmë këshilla dhe përfaqësim, ndër të tjera, në mosmarrëveshjet tregtare, marrëdhënia e punës dhe punësimit, mosmarrëveshjet e pronësisë intelektuale, kontestet lidhur me pasuritë e paluajtshme. Qasja jonë përcaktohet nga një kuptim i thellë i bizneseve dhe rrethanave individuale të klientëve tanë, duke na mundësuar të zhvillojmë strategji të përshtatshme që përputhen me qëllimet dhe prioritetet e tyre.

Praktikat tona konkretisht veçohen në arbitrazh dhe mekanizma të tjerë Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve. Ne kemi një rekord të dëshmuar suksesi në arbitrazhe vendore dhe ndërkombëtare.