RPHS Law

Visar Ramaj

Visar Ramaj është i specializuar në Arbitrazh, në të drejtën Komerciale dhe Korporative, si dhe në Partneritete Publiko-Private (PPPs) dhe në projekte financiare. Me më tepër se një dekadë të përvojës profesionale, Visari sjell ekspertizën e tij të gjerë në këshillimin e klientëve në një spektër të gjerë të transaksioneve të korporatave, bashkimeve dhe blerjeve […]

Kushtrim Palushi

Kushtrim Palushi është partner në RPHS Law, me përvojë profesionale më shumë se 10 vite. Puna e tij është e fokusuar në këshillimin e klientëve ndërkombëtarë, në fushat e së drejtës korporative, tregtare dhe të konkurrencës, në çështjet administrative dhe rregullatore, duke u fokusuar në M&As, energji, privatizime, shëndetësi dhe farmaceutikë, telekomunikacionin, mbrojtje të konsumatorëve, […]

Mentor Hajdaraj

Mentor Hajdardaj është partner në RPHS Law, me përvojë profesionale më shumë se 17 vite. Mentor është i specializuar në kontrata dhe çështje tregtare, mbrojtja e të dhënave, paluajtshmëri dhe infrastrukturë, me fokus në të drejtën bankare, financiare dhe të sigurimeve. Mentori këshillon klientët vendor dhe ndërkombëtarë në transaksione të mëdha dhe komplekse, duke ofruar […]

Fisnik Salihu

Fisnik Salihu është partner në RPHS Law, me një përvojë të jashtëzakonshme profesionale që përfshinë mbi 15 vite. Ekspertize e tij shtrihet në ofrimin e shërbimeve te klientët në fusha të ndryshme, duke përfshirë çështjet tregtare dhe të korporatave, pasuritë e paluajtshme, investimet, dhe me një theks të veçantë në industrinë bankare dhe financiare. Fisniku […]

Blerina Ramaj

Blerina punon si bashkëpunëtore e lartë ligjore, me ekspertizën e saj të gjerë në çështje tregtare dhe korporative, mbrojtje të konkurrencës dhe mbrojtje të të dhënave. Fokusi i saj shtrihet në sektorë kyç si TIK, fushat e shëndetësisë dhe farmaceutikës, dhe energjisë. Me një karrierë mbi 8 vite, Blerina ka zgjeruar aftësitë e saja ligjore […]

Klit Shala

Klit Shala është një profesionist ligjor i përkushtuar me ekspertizë në të drejtën e korporatave dhe komerciale, rregullativën financiare dhe menaxhimin e financave publike. Kliti ka demonstruar një sfond të lartë akademik dhe një përvojë me ndikim në qeveri dhe në sektorin privat duke qenë një kontribues i vlefshëm në çështjet ligjore të Kosovës. Para […]

Art Sylaj

Art Sylaj kontribuon me ekspertizën e tij si një bashkëpunëtor i ri dhe i zellshëm në RPHS Law. Angazhimi i tij në fushën e drejtësisë veçohet nga edukimi dhe përkushtimi i tij në çështjet juridike.

Erza Arifi

Erza Arifi kontribuon me ekspertizën e saj si bashkëpunëtore ligjore e re, në RPHS Law. Studimet e saj dhe fusha e fokusit janë ligji dhe teknologjia si dhe mbrojtja e të dhënave.

Lirika Berisha

Lirika Berisha i është bashkuar ekipit tonë si bashkëpunëtore ligjore, duke sjellë përvojë disavjeçare në çështjet administrative dhe ligjore, duke punuar me kompani vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë.

Thomas Peschke

Thomas Peschke është i specializuar në strukturimin tatimor të shitblerjeve, riorganizimeve të korporatave, kapitalit privat dhe transaksioneve të pasurive të paluajtshme, si dhe në ofrimin e këshillave tatimore për bizneset familjare. Ai ka përvojë pune në departamentin e taksave të një firme ligjore ndërkombëtare si dhe në firma ligjore, të specializuara kryesisht në transaksionet në […]